To hear each phrase, simply click the linked phrase in each box.

*Audio files are in .wav or .mp3 format.

 

CHINESE

 

COUNTRY SPOKEN IN: China, Taiwan
BASIC PHRASES AND GREETINGS:
COLORS:  
 Hello /Greetings    

Good Morning/Day

Zao chen hao

Good Evening

Wan shang hao

Good Night

Wan an

Good Bye

 

 

 

 
How are you? Nin hao?  

I am...

good

bad

tired

Wo hen

hao

 

Please

 

Qing

Thanks

Thank you

 

Xie xie nin.

 

You're welcome Bu ke qi
Yes Zheng que
No Cuo wu
Excuse me. Lao jia

NUMBERS:

Shu mu

0-Ling

Do you speak English?

 

Nin hui jiang ying yu ma? (Ying, english Yu, language) 1-Yi

Can you help me?

 

 

 

2-Er

I'm sorry,

I don't understand.

dui bu qi

wo bu ming bai

3-San
I do understand. wo wan quan ming bai 4-Si
I am lost Dui bu qi wo me lu le 5-Wu

Where is/are ...

. . .zai na li? 6-Liu

the toilet/bathroom?

xi shou jian

7-Qi

the bank?

yin hang, na ji (ATM machine)

8-Ba

the hotel?

jiu dian

9-Jiu

the train station?

 

10-Shi

the airport?

 

20-Er Shi

the pay phone?

 

30- San Shi

the restaurant?

can ting

40- Si Shi  
the internet cafe?

 

50- Wu Shi  

Left

Right

Straight ahead

zuo zhuan (zhuan- turn)

you zhuan

xiang quan zhi zou (zou- walk)

60- Liu Shi  

Can you speak more slowly?

Nin ke yi jiang man dian ma?

70- Qi Shi  

How much does that cost?

 

  80-Ba Shi  

What is your name?

What do you call yourself?

Nin jiao shen me ming zi? 90- Jiu Shi  

My name is ....

(I call myself)

Wo jiao "Michael"

 

100- Yi bai  
Nice to meet you Hen gao xing ren shi nin.    

Where are you from?

 

   

I am from...

 

     

How old are you?

 

     

What time is it?

 

Xian zai shi ji dian?